Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Huishouden op Orde bij advies en coaching

 

1. Algemeen

1.1. Degene die met Huishouden op Orde een overeenkomst voor advies, coaching of organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.

1.2. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Huishouden op Orde sluit met opdrachtgevers voor advies en coaching van Huishouden op Orde.

2. Kwaliteit

2.1. Huishouden op Orde verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van Huishouden op Orde.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.

3.2. Huishouden op Orde kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3. De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Na overeenstemming stuurt Huishouden op Orde de opdrachtgever per omgaande een bevestiging per mail of post van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies of coachingstraject en de leveringsvoorwaarden van Huishouden op Orde.

3.5. Binnen 7 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief en gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of coachingstraject en voorliggende leveringsvoorwaarden.

4. Privacy

4.1. Huishouden op Orde verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

5. Annulering van afspraken

5.1. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren annuleert, brengt Huishouden op Orde geen kosten in rekening.

5.2. Als de opdrachtgever een in het kader van het advies of coachingstraject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is Huishouden op Orde gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten

6.1. Een overeenkomst voor advies of coaching kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en Huishouden op Orde op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

6.2. Huishouden op Orde heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de
beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

6.4. Huishouden op Orde is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

7. Overmacht

7.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching Huishouden op Orde onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

7.2. In geval van overmacht stelt Huishouden op Orde alles in het werk om een vervangende coach te vinden. Als het Huishouden op Orde niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coachingstraject kosteloos te annuleren.

7.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coachingstraject op grond van dit artikel is Huishouden op Orde niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Huishouden op Orde is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Huishouden op Orde. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Huishouden op Orde heeft gemeld.

8.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Huishouden op Orde of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Huishouden op Orde afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

8.4. Elke aansprakelijkheid van Huishouden op Orde voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Auteursrecht

9.1. Op alle gebruikte documentatie van Huishouden op Orde geldt het auteursrecht van M.C.Y. Bodenstaff van Huishouden op Orde te Waddinxveen. Opdrachtgevers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

10. Betaling

10.1. Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.2. Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op NL33 ASNB 0781 2521 48 t.n.v. Huishouden op Orde te Waddinxveen.

10.3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

10.4. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten’. Indien Huishouden op Orde echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.